สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน (จัดหางานให้นักเรียนนักศึกษา)


สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน  (จัดหางานให้นักเรียนนักศึกษา) เพื่อส่งเสิรมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการเรียนให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยการทำงานหารายได้ระหว่างการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์จากการทำงานจริง