ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี