tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 2

เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

ด้วยกรมการจัดหางาน ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 2 โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่งทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน และคนงานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ งานอุตสาหกรรมการผลิต

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ ๑๘ - ๓๙ ปี บริบูรณ์ ณ วันสอบ (เกิดระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๑9

ถึงวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๔1 ) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง

๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน ๒ ใบ สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน ๒ ใบ รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว (๓.๕ x ๔.๕ เซนติเมตร) ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๓ ใบ

๔. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ จ่ายในวันสมัคร 880 บาท

๕. กำหนดการรับสมัครสอบ รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม ๒๕๕9 (จำนวน 3 วัน) ระหว่างเวลา09.00 – 16.00 น.

๖. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่

(1) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพฯ ณ อาคาร The Hub @ ZEER Rangsit ชั้น 3บริเวณศูนย์การค้าเชียร์รังสิต

ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สิต ตั้งอยู่ที่ 99

(2) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือ

ลำปาง จังหวัดลำปาง

(3) ศูนย์รับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น ตั้งอยู่ที่ 235 หมู่ที่1 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(4) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 264 ถนนสืบศิริ

ตำบลในเมือง อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๗. กำหนดการทดสอบ

(1). ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

(2). ทดสอบทักษะการทำงาน ระหว่างวันอังคารที่ 7 – วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕ ๒๐๖ ๒๒๖-7 ต่อ ๑๖