tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรIM ปี 2560 ครั้งที่4