โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนห่วงใย ผู้ปกครองใส่ใจ สู่เศรษฐกิจไทย ยุค 4.0

 

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้ทิศทางตลาดแรงงานในยุค 4.0 และจัดนิทรรศการ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนห่วงใย ผู้ปกครองใส่ใจ สู่เศรษฐกิจไทย ยุค 4.0 ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61