แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน/ต่ออายุ/ขอรับใบแทน/ขอรับแทน (สัญชาติ-เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม กลุ่ม MOU หรือ พิสูจน์สัญชาติแล้ว)
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64 (มีชายแดนติดกับประเทศไทย-ตามฤดูกาล)
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ฺBOI)
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (คนต่างด้าวยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร) ตามมาตรา 11 (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23 (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)
   ตท.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25 (กรณีสูญหาย/ชำรุด) (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59 (ระดับฝีมือ ชำนาญการ เช่น ผู้จัดการ ครู อาจารย์ ฯลฯ VISA Nonimmigrant B , O)