เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว(สำหรับนายจ้าง) และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว(สำหรับคนต่างด้าว)
   ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานภายใต้ MOU
   รายชื่อ บริษัทเวียดนามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเวียดนาม มายังประเทศไทย
   รายชื่อ บริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย
   รายชื่อ บริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย
   รายชื่อ บริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานมายังประเทศไทย
   ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU (กัมพูชา) และรายชื่อบริษัทจัดหางานกัมพูชา
   ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU (ลาว) และรายชื่อบริษัทจัดหางานลาว
   รายชื่อบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ