ระยะเวลาของการอนุญาตในใบอนุญาตทำงานจะมีอายุเท่าใด


ระยะเวลาการอนุญาตทำงานพิจารณาตามความเหมาะสมอนุญาต 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยกำหนดไม่ตรงกับระยะเวลาของการอยู่ในราชอาณาจักร/วีซ่า

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action