tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับยื่นที่ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา/เมียนมา (กลุ่มที่รายงานตัวระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560)
ด่วน! เปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติลาวแล้ว
ตำแหน่งงาน เดือน กันยายน 2560
ตำแหน่งงานว่างวันนัดพบย่อย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตำแหน่งงานว่าง เดือน สิงหาคม 2560
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้แล้ว
พระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่ไปทำงานในการกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในไต้หวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโฆษณาชวนเชื่อให้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่าผิดกฎหมาย
คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติ (เมียนมา)
คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตำแหน่งงานว่าง เดือน เมษายน 2560
​ตำแหน่งงาน เดือน มีนาคม 2560
ด่วน! ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ยื่นขอวีซ่าและขออนุญาตทำงาน
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560
9-10 กพ 60 ขอเชิญเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน
 < 1 2 3 >