tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ขอเรียนเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครงานจัดหางานเคลื่อนที่

 

ด้วย สำนักงานฯ กำหนดจัดกิจกรรมจัดหางานเคลื่อนที่ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนกำหนดการ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ขอให้นายจ้างฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่งแบบตอบรับ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันออกให้บริการหรือหากไม่สะดวกร่วมรับสมัครงานจัดหางานเคลื่อนที่ แต่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือประชาชนที่มารับบริการขอให้ส่งใบแจ้งตำแหน่งงาน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อสอบถาม โทร. 045-206227-8 ต่อ 15   คลิกอ่านรายละเอียด