บทกำหนดโทษ ฉบับคัดย่อ (จ้างคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต /ไม่แจ้งเข้า-ออก)