การจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ

 

นายสุพจน์ บุญเจริญ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ถึง นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการสำรวจจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือในหน่วยงานของท่าน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ว่ามีจำนวนถึง 100 คนหรือไม่ หากถึงจำนวน 100 คนต้องดำเนินการ ดังนี้

  • ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด อัตราส่วนจ้างที่มิใช่คนพิการ
  • หากไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงาน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน

ทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน ตามมาตรา 33

ของรัฐ อาจเลือกนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 หรือหากไม่ประสงค์จะจ้าง หรือไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐสามารถเลือกมาตรา 35 คือ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม สำหรับคนพิการที่ประสงค์

จะขึ้นทะเบียนหางานทำตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ขอให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเอกสารดังนี้

  • สมุดประจำตัวคนพิการ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
  • หลักฐานอื่นๆ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการของหน่วยงานของรัฐ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงาน หรือประสงค์จะแจ้งการใช้สิทธิตามมาตรา 33, มาตรา 35 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4520-6227-8 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ