ด่วน ! ศูนย์บริหารการทะเบียนฯ เริ่มให้บริการถ่ายบัตรชมพูแล้ว