ประชาสัมพันธ์การนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร