การแจ้งปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ

 

การแจ้งปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ 

เอกสารประกอบการยื่นขอปรับปรุงข้อมูล
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนนิติบุคคล
  - หนังสือมอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  - เอกสารการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List)
  - สำเนาเอกสารประจำตัวคนต่างด้าว

ขั้นตอนการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
  1. นายจ้างดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. กรอกข้อมูลที่ต้องการให้แก้ไข
  3. ส่งให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี