แบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 

แบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (อายุไม่เกิน 18 ปี)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ณ กรมการปกครอง


ให้ผู้ติดตามคนต่างด้าว หรือบิดาหรือมารดา ดำเนินการดังต่อไปนี้
     1. ให้ยื่นข้อมูลตามแบบฯ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ซึ่งเป็นห้องที่อันเป็นที่ตั้งของ ของสถานที่ทำงานของบิดาหรือมารดา
     2. ยื่นคำร้องขอจัดทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกำหนด