ประกาศ เรื่อง ย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากปัญหาอุทกภัย

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถบริการประชาชนได้ ณ ที่ตั้งของสำนักงานฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สำนักงานฯ จึงกำหนดให้บริการในช่วงเกิดอุทกภัย ณ หอประชุม ชั้น 1 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(แห่งใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 098-6589901 ,081-7900337 โดยเปิดให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้
1. งานในประเทศ

     - สมัครงาน/แจ้งตำแหน่งงานว่าง
     - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เนื่องจากการลาออกหรือถูกเลิกจ้าง
2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพอิสระและรับขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
3. งานต่างประเทศ
     - รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
     - สมัครไปทำงานต่างประเทศ
4. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
     - ออกใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว
     - แจ้งเข้า-แจ้งออกการทำงานของแรงงานต่างด้าว
5. งานคุ้มครองคนงานไปทำงานต่างประเทศ
6. งานบริหาร

****หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งภายหลัง***

Google Map >>> Google Maps