ทางการลาวขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาวหน่วยงานลาวได้มาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Namelist) เพื่อประกอบการขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2565 สำหรับกลุ่มแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 66