การทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารรับรองสถานะบุคคล (CI) ของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

 

      การทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารรับรองสถานะบุคคล (CI) ของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

      ด่วน คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ.2566 (ยกเว้นกลุ่ม MOU) ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารรับรองสถานบุคคล (CI) เพื่อใช้ในการตรวจลงตรา (วีซ่า) ถึงวันที่ 13 ก.พ.2566 ให้ไปดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองสถานบุคคล (CI) แล้วจึงไปดำเนินการตรวจลงตรา (วีซ่า) ภายในวันที่ 13 ก.พ.2566 จึงจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้

     *ศูนย์ CI เมียนมา ขยายระยะเวลาทำ CI ถึง 13 ก.พ. 68