บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี