การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65