ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้แล้ว

 

.....อยู่ไหนก็ทำได้ ไม่ต้องรอนาน

บริการแจ้งว่างงานผ่านเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th

จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สามารถแจ้งว่างงานด้วยตนเอง โดยผ่านระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th

นายสุพจน์ บุญเจริญ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้พัฒนา ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จากเดิมที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ขณะนี้ ผู้ประกันตนฯ สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งวิธีการนี้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการเดินทาง และการมารอรับบริการที่สำนักงาน โดยผู้ประกันตนที่ ลาออกจากงาน หรือ ถูกเลิกจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th และหลังจากขึ้นทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์เอกสาร ดังนี้

  • แบบคำร้องขอร้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก
  • ้1/7)าร ดังนี้ทางเว็บไซต์ น ซึ่งงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดค่าใช้จ่ายสำเนาแบบการแจ้งออกจากงานของผู้ประกันตนฯ (สปส.6-09) (ถ้ามี)
  • หนงหนหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน(ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ซึ่งมีซื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ขอให้ผู้ประกันตนฯ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนนำไปยื่น ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือฝากส่งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ขึ้นทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4520-6227-8 ต่อ 15