tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับยื่นที่ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา/เมียนมา (กลุ่มที่รายงานตัวระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560)