​กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงานเรื่อง “เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยสู่ยุค 4.0 : แรงงานไทยอยู่ตรงไหน” (Labour Change to 4.0 : Where are we) ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี

การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงสภาพความเป็นจริงและผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคแรงงานเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโมเดลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในยุค 4.0 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มแรงงานให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0