ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชา

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ พ.ศ. .... ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมตรวจรับงานและตรวจสอบรายละเอียดในการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา (งวดที่ 1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย