รง.ร่วมบูรณาการ พม.และ มท. จัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน) จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องพักแรงงานต่างด้าว ณ อาคาร 8 โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมทั้งเปิดศูนย์บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร ท่าจีน โดยรองนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดบริการภายในศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรม การประมง การเกษตร มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ทั้งในกิจการประมงและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 264,262 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา จำนวน 256,420 คน และส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยนอกพื้นที่โรงงานโดยเช่าที่พักอาศัยในเขตชุมชนย่านอุตสาหกรรมใกล้สถานที่ทำงานปะปนกับชุมชนคนไทย จนเกิดเป็นชุมชนหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งขยะมูลฝอย น้ำเสีย ความสะอาด ส่งผลต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของคนในชุมชน จังหวัดสมุทรสาครจึงกำหนดให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาทำงานและพักอาศัย ทั้งในด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning)พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้จัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวโดยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการต้นแบบในการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว โดยใช้พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) ของการเคหะแห่งชาติจัดตั้งเป็นศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร ท่าจีน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งสำหรับแรงงานต่างด้าว อีกทั้งยังให้บริการด้านต่าง ๆ สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทร รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 56 อาคาร ประกอบด้วยอาคารสำหรับคนไทย 27 อาคาร และอาคารเช่าสำหรับแรงงานต่างด้าว 29 อาคาร สามารถรองรับแรงงานต่างด้าวได้ประมาณ 5,000 คน โดยกำหนดขอบเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวไว้อย่างชัดเจน สำหรับศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร(ท่าจีน) นั้นจะมีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ เพื่อให้บริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวและคนไทยในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นต้นแบบและขยายไปยังจังหวัดอื่นที่มีแรงงานเป็นจำนวนมาก พลเรือเอก ณรงค์ กล่าวในตอนท้าย