บันทึกคำให้การ (แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง)
   จง.39ค แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง (เก็บผลไม้ป่า)
   จง.39ข แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง (เดินทางไปทำงานนอกชายฝั่งทะเล)
   จง.39 แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
   แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
   จง.39ก แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ RE-ENTRY (กลับมาพัก)
   หลักเกณฑ์การขออนุญาต นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (เกิน 45 วัน)
   จง.44 แบบคำขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (เกิน 45 วัน)
   หลักเกณฑ์การขออนุญาต นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงาน (ไม่เกิน 45 วัน)
   จง.46 แบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงาน (ไม่เกิน 45 วัน)
   หลักเกณฑ์การขออนุญาต นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ
   จง.23 นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ