ขอเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต จะมีความผิดตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560