tel โทรศัพท์ : TEL 042-347919 กด 1-4 email udn@doe.go.th

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง