สิงคโปรเพิ่มการตรวจหาเชื่อไวรัสโรโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้าง ภาคงานเรือ และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (CMP) ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์