tel โทรศัพท์ : TEL 042-347919 กด 1-4 email udn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลไตหวัน (เพิ่มเติม)