tel โทรศัพท์ : TEL 042-347919 กด 1-4 email udn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)