สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564