ปรับปรุงอัตราตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ