ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้

 

ด้วยสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้รายงานว่าทางการไต้หวันผ่ากฎหมายอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

  1. นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อยื่นขอและได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ห้ามมีการเปลี่ยนหรือยกเลิกสัญญา หากนายจ้างและลูกจ้างประสงค์จะยกเลิกสัญญา จะต้องรอจนกว่าการว่าจ้างตามสัญญาฉบับใหม่เริ่มขึ้นแล้ว จึงจะดำเนินการยุติการว่าจ้างตามขั้นตอนในกฎหมายได้
  2. นายจ้างที่จะยื่นขอต่อสัญญาใหม่ หรือทำเรื่องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติจะต้องยื่นเรื่องต่อศูนย์จ้างตรง กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยตรง จะไม่สามารถยื่นต่อศูนย์จัดหางานของรัฐเหมือนอย่างการโอนย้ายนายจ้างทั่วไป
  3. แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันยังไม่ครบ 12 ปี นายจ้างยื่นขอต่อสัญญาใหม่ต่อกระทรวงแรงงานได้ ก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 2-4 เดือน
  4. แรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ต้องไปตรวจโรคภายใน 3 วัน ตั้งแต่สัญญาใหม่มีผล แต่ให้ตรวจโรคก่อนหรือหลัง 30 วัน และในเดือนที่ 6,เดือนที่ 18,และเดือนที่ 30
  5. นายจ้างใหม่ที่ต้องการจะจ้างแรงงานที่ไม่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิม จะต้องดำเนินการตามกระบวนการยื่นคขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยต้องประกาศรับสมัครแรงงานท้องถิ่นในประเทศก่อน
  6. บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิมตลอดสัญญาใหม่ได้ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน
  7. แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ไม่ประสงค์จะต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิมต่อไป สามารถเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้ โดยไม่จำกัดตำแหน่งงานหรือประเภทกิจการ มีสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างและประเภทกิจการใหม่ได้ตามความประสงค์ สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตที่อยากจะเปลี่ยนไปทำงานเป็นผู้อนุบาล ก็ต้องผ่านการอบรมมีใบประกาศนียบัตรตำแหน่งผู้อนุบาล

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานกรณีแรงานไทยทำงานครบสัญญาจ้าง 3 ปี และประสงค์จะทำงานไต้หวันต่อไปภายใต้ มาตรา 52 ฉบับแก้ไข ไว้ดังนี้

  1. กรณีต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม นายจ้างที่ต้องการว่าจ้างแรงงานไทยรายเดิมต่อไปโดยต่อสัญญาใหม่ในไต้หวัน ไม่ต้องยื่นขอรับรองเอกสารการจ้างงานต่อ สนร.ไทเป
  2. กรณีต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายใหม่ที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงานไทยที่ทำงานครบสัญญาแต่ต้องการย้ายจากนายจ้างรายเก่าไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ เมื่อได้รับการอนุญาตการจ้างงานจากศูนย์จ้างตรง กระทรวงแรงงานไต้หวันแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

(1) นายจ้างใหม่จะต้องยื่นขอรับรองเอกสารการจ้างงานแรงงานไทยต่อ สนร.ไทเป เพื่อการตรวจสอบมาตราฐานการจ้างงาน ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันอนุมัติการจ้างงานจากกระทรวงแรงงานไต้หวัน

(2) เอกสารที่ต้องยื่นขอรับรอง ประกอบด้วย

1) หนังสืออนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ต้นฉบับและสำเนา(Yuan Executive Letter)

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนายจ้าง

3) หนังสือรับรองของนายจ้าง (Affidavit for Direct Hiring)

4) สัญญาจ้าง

5) สำเนาแผนบริหารแรงงานต่างชาติ (Foreign Workers Living/Caring Service Planing Book)

6) สำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ของแรงงานไทย (บัตร ARC)


กรมการจัดหางาน จึงประชาสัมพันธ์ข่าวมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ หากเดินทางกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทย ควรต่ออายุกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลาราชการ


กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กลุ่มงานส่เสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2560