งานประเทศอิสราเอล TIC

 

อยากไปทำงานประเทศอิสราเอล (โดยรัฐบาลจัดส่ง)

กำหนดการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ http://doe.go.th/overseas http://www.overseas.doe.go.th/

สถานที่รับสมัคร
1. สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10
3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ !!

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี / พ้นภาระการรับราชการทหาร / ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีคู่สมรส บุตร บิดา และมารดาพำนักอยู่ในอิสราเอล / ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
สุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ มือปกติ นิ้วมือไม่กุดไม่ด้วน / มีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 2 ฉบับ
4. สูติบัตร (ใบเกิด) สำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิด หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก) 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายสีครึ่งตัว ฉากหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนด้านหลัง 2 รูป
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) วันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน 2 ฉบับ
7. ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 2 ฉบับ
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบิดา (ถ้ามี) 2 ฉบับ
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของภรรยา (ถ้ามี) 2 ฉบับ
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก พร้อมสำเนา (ถ้ามี) 2 ฉบับ

*เพื่อความรวดเร็วในการการสมัคร ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ !!

หากเอกสารไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนก่อน


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ประมาณ 76,500 บาท)
1. ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
2. ค่าสมาชิกกองทุน 400 บาท
3. ค่าตรวจสุขภาพไม่เกิน 3,250 บาท
4. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท
5. ค่าโดยสารเครื่องบินขั้นต่ำ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 25,300 บาท (ตั๋วเที่ยวเดียว)
6. ค่าใช้ธรรมเนียมจัดหางานรวมถึงค่าบริการจัดหางานของประเทศอิสราเอล จำนวน 4,776 เชคเกล
หรือประมาณ1,375 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 46,000 บาท ต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปอิสราเอล

การจ้างและค่าตอบแทน
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 2 ปี สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุ
ใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมายประเทศอิสราเอล
ค่าจ้างเดือนละ 4,300 เชคเกล ประมาณ 40,279 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคฯ = 9.30 บาท)
โดยจะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนตามกฎหมายอิสราเอล ดังนี้
- ค่าภาษีร้อยละ 10 สำหรับเงินได้ไม่เกินเดือนละ 5,280 เชคเกล
- ค่าประกันสังคมร้อยละ 0.04 สำหรับเงินได้ไม่เกินเดือนละ 5,297 เชคเกล
- ค่าประกันสุขภาพไม่เกิน 124.73 เชคเกล
- ค่าที่พักอาศัยไม่เกิน 440 เชคเกล
- ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ไม่เกิน 92.36 เชคเกล


กำหนดการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ http://doe.go.th/overseas http://www.overseas.doe.go.th/
ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอล โทรศัพท์ 02-3439339 02-2450978 (ในวันและเวลาราชการ)