รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.

 

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ให้การต้อนรับนางราณี อุปการะกุล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และนางอังสนา ชินประดิษฐสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ที่เข้าพบหารือเกี่ยวกับการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ของกรมการจัดหางาน เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน