tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

กิจกรรมพิธีเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดคลองหิน ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เสพและผู้ติดยาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๘ คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ผู้ช่วยศาสตาจารย์ พิเศษ ดร.อลงกต วรกี) ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ที่ปรึกษากรมคุมประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี