tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตรา 35 (ประเภทจ้างเหมาบริการ) RSS

 

         วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวนริศรา ขวัญไกรศิริ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุวรรณี พลอยปฐม นักวิชาการแรงงาน ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตรา 35 (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ซึ่งได้รับสิทธิจาก บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด คนพิการ จำนวน 3 ราย ได้แก่

         1. นายกมลภพ กาฬภักดี ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

         2. นายปราบยุทธ เสมากูล และนายฉัตรชัย สุขุประการ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

จากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย