tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน RSS

 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าและหมวกบักเก็ต ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงภูเหม็น หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน