tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ดำเนินการทำสัญญากู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเขาวงการ์เมนท์ จำนวน 200,000 บาท RSS

 

     วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการทำสัญญากู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเขาวงการ์เมนท์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1 - 12 และงวดที่ 13 –.48  ร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนำไปซื้อวัสดุและอุปกรณ์การผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 1 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี