tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ดำเนินการออกเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ กลุ่มสตรีเขาปฐวี ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี