tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 RSS

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิริเขตรกร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอิทธิพร นาคพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเร่งรัดติดตามคนต่างด้าวตามมติ ครม.วันที่ 13 ก.ค. 64 โดยเข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จำนวน 7 แห่ง พบการจ้างแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 18 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 16 คน สัญชาติลาว จำนวน 1 คน และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 คน และเข้าตรวจสอบรถเร่ขายสินค้า จำนวน 2 ราย ไม่พบคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยและไม่พบการกระทำผิดตาม พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและชี้แจงบทกำหนดโทษการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและแรงงานทราบ