tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการตามแผนป้องกันปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบหลบหนี RSS

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิริเขตรกร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอิทธิพร นาคพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวอุทัยธานี (ส.ทท.2 นครสวรรค์) และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการตามแผนป้องกันปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ประเภทกิจการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน  3 ราย พบการจ้างแรงงานไทยทำงาน จำนวน 24 คน เป็นชาย จำนวน 16 คน เป็นหญิง จำนวน 8 คน พบการจ้างแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 41 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 22 คน สัญชาติ กัมพูชา จำนวน 18 คน และสัญชาติลาว จำนวน 1 คน  ไม่พบการกระทำผิดตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและชี้แจงบทกำหนดโทษการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและแรงงานทราบ