tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th
 รายการ ประเภท
​ “นัดพบแรงงาน จัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” 8 พ.ย. 2559 ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม ตท.11และใบเสร็จรับเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานเผยคนหางานยังนิยมไปทำงานไต้หวันและยังคงลักลอบเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาต 7 บริษัทจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางานเร่งหางาน หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวนาในช่วงว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 3 ตัว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smsrt Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่องรวมค่าติดตั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางานเร่งดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดตามมติ ครม.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปิด ! จดทะเบียนต่ออายุการทำงานแรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค 2559 สามารถทำงานได้ถึง 1 พ.ย. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 341 342 343 344 345 >  Last ›