tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ไทยสกาย เซอร์วิส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมน แอนด์ มิไรส์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่หุ้อ Evolis YMCKO-K Ribbon พร้อมชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรเซิร์ช จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ไฟล์ที่ 3)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ไฟล์ที่ 2)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ไฟล์ที่ 1)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ในปีงบประมษณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 15 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›