tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลาการจ้างเหมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›