tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลอุทัยธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, นายช่างเทคนิค, พนักงานธุรการ (ชาย) และพนักงานขับรถยนต์
ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 3 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›