tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เปิดรับสมัครผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถทักษะเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO. ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
 < 1 2 3 4 >  Last ›