tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นวิยากรดำเนินการสอน
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลทัพทัน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2564
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวิธีการสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
‹ First  < 3 4 5 6 >